Arbejdet med klimatilpasning

Vores klima vil forandre sig meget, ift. det vi er vant til. Derfor er klimatilpasning en naturlig del af vores klimaindsats.

I Nordfyns Kommune har vi arbejdet med klimatilpasning siden 2013. Arbejdet har bestået af forskellige processer og initiativer, som har involveret politikere, interessenter, borgere samt videns- og uddannelsesinstitutioner. Derudover deltager vi i forskellige netværk, samarbejder og projekter på nationalt og internationalt plan.

Vi har også udarbejdet en række strategier og planer, som forholder sig til udfordringerne med klimaforandringerne med vildere vejr, stigende vandstand i havene og stormflod.

Det er en stor opgave at klimatilpasse en kommune, og det gælder også for Nordfyns Kommune. Det tager mange år at gennemføre alle tiltag i klimaplanen. Implementeringen er gået i gang, og den strækker sig helt frem til 2050.

Udfordringer med fremtidens klima

Konsekvenser

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen blev opdateret i 2021 og er udgangspunktet for Nordfyns Kommunes arbejde med klimatilpasning. Den giver overblik over risiko for bl.a. oversvømmelser og danner grundlaget for vores prioriterede indsats.

Her kan du læse vores klimatilpasningsplan.

Sådan tilpasser vi os

Det er en stor opgave at klimatilpasse en kommune, og det gælder også for Nordfyns Kommune. Det tager mange år at gennemføre alle tiltag i klimaplanen. Implementeringen er gået i gang, og den strækker sig helt frem til 2050.

Det handler bl.a. om at forhøje eksisterende diger, gennemgå alle større vandsystemer, skabe vådområder og regnvandshåndtering i byerne.

Selvom der i mange tilfælde er tale om omkostningstunge projekter, kommer de til at skabe merværdi på flere forskellige måder:

  • Tryghed for borgerne i de berørte områder.
  • Tryghed for erhvervslivet, bl.a. i landbruget.
  • Nye rekreative områder.
  • Natur og vandløb med bedre forhold for fisk, padder og insekter.
  • Bedre mulighed for borgerne for at forudse klimapåvirkningen.
  • Sikrede ejendomme opretholder deres værdi.

Verdensmål for fokusområdet

Verdensmålene for fokuspunktet klimatilpasning er: verdensmål 11: bæredygtige byer og lokalsamfund, verdensmål 13: klimaindsats, verdensmål 15: livet på land.