Vores klimavision

Vi når kun en grøn omstilling, hvis vi arbejder sammen. Derfor er det fællesskab, som vores klimavision bygger på.

Det er langt fra nyt med en tværgående klimaindsats i Nordfyns Kommune. I adskillige år har vi arbejdet målrettet på at reducere CO2-udledningen i kommunen. Allerede inden vi udarbejdede og forpligtede os til DK2020-klimaplanen, havde vi taget adskillige grønne skridt.

Det ses tydeligst i Green Steps, der er vores klimavision for 2030, og som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2021. I Green Steps-visionen blev vores grønne målsætninger formuleret.

Målsætningerne i Green Steps-visionen

  • Nordfyns Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral senest i 2030.
  • Nordfyns Kommune skal som geografisk område reducere CO2-udledningen med mindst 70 % – og gerne mere – i 2030.

Målsætningerne fra Green Steps er en del af vores klimaplan, og de viser, hvordan vi tager de skridt, der skal til for at indfri målene i 2030, men også hvordan vores kommune bliver klimaneutral og -modstandsdygtig i 2050, som det kræves for at leve op til Parisaftalen. Med andre ord går vores klimavision for 2030 – Green Steps – og klimaplanen hånd i hånd.

Den grønne omstilling kræver samarbejde og fælles indsatser

I Nordfyns Kommune arbejder vi sammen med en lang række forskellige aktører for at nå vores klimamål. Centralt er Nordfyns Kommunes klimakoordinationsgruppe, der arbejder på tværs af de 3 spor: erhverv, borgere og kommune. Gruppen består af repræsentanter fra Landdistriktsrådet, Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET) og Nordfyns Kommune (Klimakoordinator).

Vores grønne udvikling

I Nordfyns Kommune har vi allerede godt gang i den grønne omstilling.

Siden vedtagelsen af Green Steps-visionen i 2021 er der gjort forskellige tiltag for at reducere vores CO2-udledning. Vi har bl.a. etableret et klimateam, der i samarbejde med borgerne, erhvervslivet og kommunens andre forvaltningsområder skal drive klimaindsatsen mod målsætningen.

Internt i Nordfyns Kommune er der også mange processer
i gang, der relaterer sig til klimaindsatsen. Arbejdet med CO2-reduktioner og klimatilpasning fylder generelt mere og mere i den politiske dagsorden.

Med tilslutningen til DK2020-samarbejdet forpligter vi os yderligere til at håndtere udfordringerne.

Nordfyns Kommune i tal

Indbyggere: ca. 29.600

Arbejdspladser: ca. 10.100

Befolkningstilvækst: ca. 1.500 indbyggere frem mod 2041

Areal: 452,3 km

Kyststrækning: 157 km

Landbrugsareal: 74 %

Søer: 11 %

Byer og veje: 3,5 %

Beskyttede naturområder og skovareal: 19 %