Vores klimamål og -udvikling

Ved at opstille mulige scenarier kan vi se, hvilken retning vi skal gå, hvis vi skal nå vores klimamål.

Hvordan udvikler CO2-udledningen i Nordfyns Kommune sig?

For at kortlægge, hvor langt Nordfyns Kommune er fra målet i klimaplanen, har vi lavet det, der i fagsprog kaldes en business as usual-beregning (BAU). Se grafen nedenfor. Den viser udviklingen i Nordfyns Kommunes CO2-udledning, hvis vi ikke gennemfører nye tiltag, der reducerer CO2-udslippet frem mod 2050.

Den stiplede målsætningslinje viser, hvor meget CO2-udledningen skal reduceres for at opnå vores fastsatte målsætninger om 70 % reduktion i 2030 og visionen om CO2-neutralitet i 2050.

Når der sker en reduktion i dette scenarie, hvor vi ikke gennemfører tiltag, skyldes det frem mod 2030 særligt energisektoren, hvor vi forventer, at der på nationalt niveau sker en omstilling til vedvarende energi.

Reduktionen mellem 2030 og 2050 skyldes særligt en forventning om en markant øget elektrificering af persontransporten.

BAU

Grafen viser udviklingen i CO2-udledningen for Nordfyns Kommune fra 2019 frem mod 2050, hvis der ikke bliver gjort nogle klimatiltag. Grafen viser også målsætningen, altså at der skal ske en reduktion fra cirka 263000 ton CO2 til 0 ton CO2 i 2050. Denne målsætning bliver dog ikke nået i dette scenarie, da der ikke gøre nogle klimatiltag I dette scenarie når vi ikke målsætningen.

Hvad er CO2?

CO2 bliver også kaldt kuldioxid og er en luftart, som hverken kan ses eller lugtes. Den findes helt naturligt i atmosfæren, og udledes bl.a. når vi mennesker trækker vejret, eller når vi afbrænder fossile brændstoffer som kul, olie eller naturgas.

Udledning af CO2 og andre drivhusgasser, f.eks. metan og lattergas, bliver omregnet til CO2-ækvivalenter. Det forkortes egentlig CO2e, men her bruger vi CO2 som en samlet betegnelse for de forskellige drivhusgasser.

Grønne tiltag

I Nordfyns Kommune arbejder vi med en lang række tiltag for at leve op til klimaplanens målsætninger. Det gælder alt fra at udfase oliefyr over at rejse mere skov og til at forbedre forholdene for bæredygtige transportformer. Alle de tiltag er regnet med i et andet scenarie, der viser en større reduktion. Det scenarie kalder vi tiltagsscenariet.

I tiltagsscenariet forventer vi, at udledningen fra Nordfyns Kommune falder med 44 % (118.381 tons CO2) frem mod 2030 og med 58 % (153.297 tons CO2) frem mod 2050. Se grafen nedenfor.

I tiltagsscenariet indfrier vi målet om en 70 % reduktion i 2030 set i forhold til 1990. Grafen viser dog også, at vi ikke når målet om klimaneutralitet i 2050 med de tiltag, vi har planlagt i dag. Der er med andre ord en manko eller en ”underbalance” på over 100.000 ton CO2.

Tiltagsscenarie

Grafen viser udviklingen i CO2-udledningen for Nordfyns Kommune fra 2019 frem mod 2050, Når der bliver gennemført klimatiltag. Grafen viser målsætningen, altså at der skal ske en reduktion fra cirka 263000 ton CO2 til 0 ton CO2 i 2050. I dette scenarie når vi 2030-målsætningen (70 % reduktion), men vi når ikke 2050-målsætningen. Her er der behov for nye teknologier.

Ny teknologi er nødvendig

”Underbalancen” på 100.000 ton CO2 er ikke ensbetydende med, at vi accepterer ikke at komme i mål. Det er alene et billede på, at vi ikke kan indfri vores klimamålsætning med de virkemidler og teknologier, vi har til rådighed i dag.

Det betyder, at klimaplanen og tiltagene løbende bliver ajourført og udbygget, samt at der er behov for nye teknologier, lovændringer og nationale tiltag, der styrker den grønne omstilling.

Nye metoder giver et mere præcist datagrundlag

Siden klimaplanen blev udformet, er der kommet nye metoder til at udregne CO2-udledningen i kommunen. Disse metoder giver et større og mere detaljeret datagrundlag. Hvilket betyder, at tallene i BAU- og Tiltagsscenariet ikke stemmer helt overens med den faktiske udledning. Dette skyldes, at tallene fra før 2020 ikke længere er direkte sammenlignelige med tallene efter 2020. Heri ligger også årsagen til, at tallene er højere.

Alligevel viser tendensen i fremskrivningerne stadig den forventede udvikling, som vi arbejder hen mod.

Energistyrelsen og Sparenergi arbejder på at gøre det muligt at sammenligne og se udviklingen helt tilbage til 2010.

Usikkerhed i tallene

Det findes ikke detaljerede opgørelser over CO2-udledningen i Nordfyns Kommune fra 1990.

For at fastsætte målet for 2030 på en 70 %-reduktion i forhold til 1990 er der derfor udarbejdet en tilbageskrivning fra 2019, hvor den nationale reduktion i perioden 1990-2019 er benyttet. Der eksisterer CO2-opgørelser fra 2019, og derfor er dette årstal benyttet.

Det betyder, at der er forbundet en betydelig usikkerhed med målsætningen for 2030.

Vil du vide mere om, hvor langt vi er med den grønne omstilling? Så klik her!