Tiltag og indsatser

I samarbejde med landbruget og dets interesseorganisationer stræber vi efter at reducere i landbrugets CO2-udledning.

Igangværende indsatser

Herunder kan du læse alle de indsatser vi arbejder med i Nordfyns Kommune.

Dyrkning af landbrugsjorden

 • Udledning kan reduceres gennem præcisionsdyrkning og etablering af efterafgrøder. Det vil ske i samarbejde med lokale landbrugsorganisationer og landmænd.

Udtag lavbundsjorde

 • Kulstofholdige lavbundsjorde spiller en stor rolle for CO2-udledningen, og vi arbejder med, at de nordfynske områder udtages.
 • Rejse naturprojekter eller omlægge til permanente græsarealer.
 • I samarbejde med landbrugets organisationer understøttes udtagning af lavbundsjorde.

Mere skovrejsning

 • At rejse flere træer er et oplagt tiltag i Nordfyns Kommune. Det vil ske i samarbejde med lokalsamfundet, borgerforeninger, lokalråd og private ejere af store arealer.
 • Ifølge klimaplanen skal der etableres 300 ha skov og 100 ha "ny-natur".
 • For at nå dette mål har vi oprettet Den grønne fond, der hvert år får tilføjet 3,5 mio. kr. til skov- og naturprojekter.
 • Indsatsen skal også understøtte bedre grundvandsbeskyttelse, biodiversitet og rekreative formål.

Klik her for at blive grønnere på Den grønne fond.

Fremme stald- og fodringsteknologi

 • Bedre staldteknologi kan medvirke til en bedre udnyttelse af metanindholdet i gylle.
 • Fokus på fodersammensætningen til kvæg kan reducere vomgasser og dermed CO2-udslippet fra landbruget.

Samarbejde med landbruget

 • Nordfyns Kommune samarbejder med landbrugets organisationer om f.eks. klimaregnskaber for de nordfynske landbrug.

 • Vi vil samarbejdspartnere med landbruget og dets organisationer

Biogas

 • Flere biogasanlæg kan mindske behovet for fossile brændsler.
 • Samarbejde med landbrugsorganisationer og landmænd for at fremme udviklingen.
 • Arbejde målrettet for at reducere udledningen af metan fra lækager på biogasanlæg.

Det nordfynske DNA

Landbruget har en stor betydning her på Nordfyn, derfor skal klimaindsatsen ikke ske på bekostning af landbruget. Vi skal derimod finde de løsninger, der løfter alle.

Merværdier

Når der gennemføres tiltag inden for fokuspunktet landbrug, vil det medføre følgende merværdier på sigt

Beskæftigelse

 • Skabe flere job i forbindelse med udviklingen af bl.a. stald- og fodringsteknologi.
 • Skabe flere job ved en øget nordfynsk biogasproduktion.

Samarbejde mellem landbrug og borgere

 • Give mulighed for øget samarbejde mellem landbruget og lokalområderne ved etablering af skovrejsningsområder og rekreative områder.

Natur og biodiversitet

 • Bidrage til mere natur, biodiversitet og flere rekreative områder.
 • Derudover mindre ammoniak på sårbare naturområder.

Fordele ved...

Skovrejsning: Mere skov giver forbedret vandmiljø, mindre kvælstofudledning og mere biodiversitet.

Flere vådområder: Udtagning af lavbundsjorde og etablering af vådområder styrker klimatilpasning samt biodiversitet. Derudover kan det give borgerne adgang til nye naturområder. Derudover mindskes udledningen af næringsstoffer til de omkringliggende farvande.

Biogas: Biogas fremstilles af husdyrgødning, diverse organisk materiale og vådt organisk affald og kan erstatte fossil naturgas.

Verdensmål for fokusområdet

Verdensmålene for fokuspunktet landbrug er: verdensmål 12: ansvarligt forbrug og produktion, verdensmål 13: klimaindsats, verdensmål 15: livet på land.