Fokus på affald

Grundet de sidste års stigning i mængden af affald, er vi meget opmærksomme på, hvordan vi behandler vores ressourcer.

Affaldssektoren stod i 2021 for 6 % af CO2-udledningerne i Nordfyns Kommune, svarende til 16.138 ton CO2e. Affaldssektoren dækker både over affaldsdeponi og biogaslækager.

Sådan fordeler CO2-udledningen sig for affaldssektoren i 2021

Cirkeldiagram der viser, hvordan CO2-udledningen fordeler inden for affald i Nordfyns Kommune. Affaldsdeponi 12 %, metanudslip fra biogasproduktion 88 %.

Mere affald

De senere år er der sket en stor stigning i den mængde af affald, der bliver produceret i kommunen. Fra 2010 til 2019 er mængden af affald steget med 70 %, og den udvikling skal vendes. Det skal bl.a. ske gennem kampagner og arbejde med at genanvende ressourcer.

I Nordfyns Kommune er vi også en aktiv del af en fælles fynsk vision - ”Fyn 2030”, der har som målsætning at genanvende 80 % af plastaffaldet og 70 % af det øvrige husholdningsaffald i 2030.

Få et dybere indblik

Vil du dykke dybere ned i CO2-opgørelsen? Så har du mulighed for at gøre det her.

Nye metoder giver nyt datagrundlag

Siden klimaplanen blev udformet er der kommet nye metoder til at udregne CO2-udledningen i kommunen. Det betyder også, at tallene i nedenstående fremskrivninger ikke stemmer helt overens med den faktiske udledning. Alligevel viser tendensen i fremskrivningerne stadig den forventede udvikling, som vi arbejder hen mod.

Forventet reduktion med nationale og kommunale tiltag

Der er allerede sket en stor udvikling i affaldssektoren, og over de næste år vil der ske endnu mere. Der kommer bl.a. øget fokus på affaldssortering og genbrug, som vil sikre, at alt bliver udnyttet bedst muligt.

Vi forventer dog ikke en reduktion af udledningen fra affaldssektoren i tiltagsscenariet, men derimod en stigning på 65 % frem mod 2030 og med 58 % frem mod 2050.

Stigningen skyldes, at Nordfyns Kommune regner med en stigning i biogasproduktionen indenfor kommunegrænsen. Ved biogasproduktion forekommer der lækage af metan, som giver kraftig stigning i CO2e-udledningen. Der arbejdes for at finde løsninger på lækagen fra biogasproduktionen, så udledningen fra affaldssektoren reduceres.

Omstilling af affaldssektoren giver en stigning på 6.838 tons CO2 i 2030 og 6.050 tons CO2 i 2050 (begge tal er i forhold til niveauet for 2019).

CO2-udledningen fra affaldssektoren fra 2019 til 2050 i tiltagsscenariet

Søjlediagrammet viser udviklingen i CO2-udledningen fra affaldssektoren fra år 2019 frem til år 2050, sådan som det er beregnet i tiltagsscenariet. I grafen er affaldsdeponi og biogaslækage lagt sammen.