Fokus på energi

Energisektoren fylder en væsentlig del af CO2-udledningen på Nordfyn, men omstillingen til grøn energi vil medføre store reduktioner.

Energisektoren blev i 2021 opgjort til 32 % af den samlede CO2-udledning for Nordfyns Kommune som geografisk område, svarende til 90.801 ton CO2e.

I de kommende år forventes det, at udledningen fra elproduktionen vil falde til stort set ingenting. Den udvikling bliver drevet frem af, at elproduktionen på nationalt niveau bliver omstillet til vedvarende energi, og af at kul bliver udfaset fra Fynsværkets produktion. 

Det er i høj grad energisektoren, der kommer til at drive den samlede reduktion i CO2-udledningerne frem mod 2030 og 2050 for Nordfyns Kommune som geografisk område.

Sådan fordeler CO2-udledning fra energisektoren sig i 2021

Cirkeldiagram der viser, hvordan CO2-udledningen fra energiforbruget fordeler sig på forskellige sektorer i Nordfyns Kommune. Fremstillingsvirksomheder 21 %, Non-Road 18%, Husholdninger 33 %, Erhverv ekskl. Fremstillingsvirksomheder 23 %, offentlig service 3 %, Ukendt energi 2 %.

Få et dybere indblik

Vil du dykke dybere ned i CO2-opgørelsen? Så har du mulighed for at gøre det her.

Energi- og CO2-opgørelsen 2019 - Baseline

I oktober 2022 fik vi udarbejdet en opgørelse over energiforbruget og CO2-udslippet for Nordfyns Kommune som geografisk område. Rapporten er lavet af Viegand Maagøe, og det er denne vores klimaplan er dannet på baggrund af, også kaldet vores baseline.

Du finder baseline Energi- og CO2-opgørelsen her.

Nye metoder giver nyt datagrundlag

Siden klimaplanen blev udformet er der kommet nye metoder til at udregne CO2-udledningen i kommunen. Det betyder også, at tallene i nedenstående fremskrivninger ikke stemmer helt overens med den faktiske udledning. Alligevel viser tendensen i fremskrivningerne stadig den forventede udvikling, som vi arbejder hen mod.

Forventet reduktion med nationale og kommunale tiltag

I tiltagsscenariet forventer vi, at udledningen fra energisektoren falder med mere end 83% fra 2019 frem mod 2030 og 2050 i Nordfyns Kommune. Omstilling af energisektoren giver en reduktion på 70.436 tons CO2 i 2030 og 67.934 tons CO2 i 2050 (begge tal er i forhold til niveauet for 2019).

CO2-udledningen fra energisektoren fra 2019 til 2050 i tiltagsscenariet

Søjlediagram der viser udviklingen i CO2-udledning fra energisektoren fra år 2019 til 2050, som det er beregnet i tiltagsscenariet. I diagrammet er der indregnet fjernvarme, naturgas, olie, elvarme, varmepumper, el uden opvarmning og andet. I el-sektoren sker der et markant fald. Udledningen fra elsektoren vil være negativ i 2030 og 2050, da Fjernvarme Fyn planlægger at bygge anlæg til CO2-fangst.

I ovenstående graf ses der tydelige reduktioner, i takt med at elproduktionen bliver grønnere, samt at de fossile brændstofskilder udfases.

De negative udledninger i 2030 og 2050 skyldes, at Fjernvarme Fyn planlægger at etablere CCS-anlæg (Carbon capture and storage-anlæg) til CO2-fangst i røggassen fra biomassebrændsel.