Fokus på landbrug

Landbruget er det fokuspunkt, hvor CO2-udledningen er størst. Derfor er landbruget en nøglespiller, hvis vi skal nå vores klimamål.

Landbrugssektoren stod i 2021 for 52 % af CO2-udledningen i Nordfyns Kommune svarende til 147.959 ton CO2e. Vi er en landbrugskommune, og ud af et areal på godt 452 km2 drives næsten 74 % som landbrugsareal. Derfor fylder sektoren så meget i det samlede CO2-regnskab.

Landbrugssektoren spiller en nøglerolle, når vi skal indfri vores klimamål for 2030 og 2050. Vores handlemuligheder for at påvirke udledningen fra landbruget direkte er dog relativt begrænsede, men det er ikke umuligt.

Vi vil bl.a. arbejde for at lavbundsjorde udtages, og der rejses mere skov. Derudover vil et styrket partnerskab med landbrugets organisationer være en vigtig brik i arbejdet med den grønne omstilling af landbruget.

Sådan fordeler CO2-udledningen sig for landbruget i 2021

Cirkeldiagram der viser, hvordan CO2-udledningen fordeler inden for landbruget i Nordfyns Kommune. Organiske Jorde 9 %, dyrkning af landbrugsjord 29 %, husdyr 62 %.

Få et dybere indblik

Vil du dykke dybere ned i CO2-opgørelsen? Så har du mulighed for at gøre det her.

Nye metoder giver nyt datagrundlag

Siden klimaplanen blev udformet er der kommet nye metoder til at udregne CO2-udledningen i kommunen. Det betyder også, at tallene i nedenstående fremskrivninger ikke stemmer helt overens med den faktiske udledning. Alligevel viser tendensen i fremskrivningerne stadig den forventede udvikling, som vi arbejder hen mod.

Forventet reduktion med nationale og kommunale tiltag

I tiltagsscenariet forventer vi, at udledningen fra landbrugssektoren falder med 20 % frem mod 2030 og med 33 % frem mod 2050 i Nordfyns Kommune. Omstilling af landbrugssektoren giver en reduktion på 28.943 tons CO2 i 2030 og 47.329 tons CO2 i 2050 (begge tal er i forhold til niveauet for 2019).

Nedenstående graf viser de forventede udvikling i CO2-udledning fra landbruget frem mod 2050, når der gennemføres tiltag. Det er især ved landbruget, at der er behov for nye teknologier, som skal understøtte den grønne omstilling.

CO2-udledningen fra landbrugssektoren fra 2019 til 2050 i tiltagsscenariet

Søjlediagram der viser udviklingen i CO2-udledning fra landbruget fra år 2019 til 2050, som det er beregnet i tiltagsscenariet. I diagrammet er der indregnet fordøjelse, gødningslagre, landbrugsjorde, lavbunds jord, øvrige, gylle til biogas og skovrejsning. Udledningen fra landbruget falder mod år 2050, men går ikke i nul. Gylle til biogas og skovrejsning er med til at kompensere for dele af CO2-udledningen.

Fakta om landbrugets udledning

  • Den brændselsrelaterede udledning fra landbrugets maskiner og køretøjer medregnes i transportsektoren.
  • Udledningen består primært af drivhusgasserne lattergas og metan.
  • Metan er en mere potent drivhusgas end CO2, men den har en kortere levetid i atmosfæren.
  • De tre største kilder til landbrugets CO2-udledning er husdyrsfordøjelse, landbrugsjord og husdyrgødning i stalde og lagre.